Vedtekter

Korpsets vedtekter

§1 Organisasjon
§2 Formål
§3 Oppgaver
§4 Medlemskap
§5 Plikter
§6 Kontingenter o.l.
§7 Arbeid i korpset
§8 Dirigenter/instruktører
§9 Styre og administrasjon
§10 Årsmøtet
§11 Oppløsning
§12 Vedtektsendring

§1. ORGANISASJON
Lørenskog skolekorps, nedenfor kalt Korpset, ble stiftet 15. september 1938 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Korpset ble reetablert ved fusjon mellom Lørenskog 1. og 2. Skolekorps 30. November 1998.

§2. FORMÅL
Korpset har som formål å fremme utvikling av og interesse for korpsmusikk og godt vennskap blant medlemmene.

§3. OPPGAVER

Korpset skal:
– Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori.
– Oppøve ferdigheter på de vanlige korpsinstrumenter og i samspill.
– Arbeide for å framføre god musikk på hjemstedet og ellers.
– Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband, m.m.

§4. MEDLEMSKAP
a) Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF.

b) Forutsetning for medlemsskap
1. Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre.
Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c) Opptak av aspiranter skjer normalt en gang i året, og kunngjøres gjennom skolene og lokalpressen.

d) Korpset følger de til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser i Norges Musikkorps Forbund.

e) Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen kan godtas. Medlemmer som flytter fra korpsets rekrutteringsområde har anledning til å beholde sitt medlemsskap på vanlige vilkår.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.

f) Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret etter søknad. En forutsetning for deltakelse i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år, og at forpliktelser overfor skolekorpset skal oppfylles først i tilfelle arrangements‑ kollisjoner.

g) Korpset er åpent for alle som ønsker medlemskap og som har tilhørighet innen Lørenskog kommune. Medlemskap blir registrert under følgende kategorier: Aspiranter, Drillere, Musikanter, Dirigenter/instruktører, Styremedlemmer/varamedlemmer, Personer som ikke kommer inn under ovenfornevnte kategorier, men som selv ønsker medlemskap i NMF.

h) Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr. 1. november.

§5. PLIKTER
a) Musikantene plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag. I tilfelle fravær skal dirigent, leder for korpsutvalget eller korpsets leder varsles, om mulig på forhånd.

b) Musikantene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlige for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

c) Musikantene plikter under øvelse og opptreden å adlyde dirigent, instruktører eller korpsets ledere/tillitsvalgte, og til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til best mulig glede for alle. Ved gjentatt dårlig oppførsel skal styret i samråd med musikantens foreldre/foresatte avgjøre musikantens videre medlemsskap.

Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

d) Fastsatt kontingent skal betales i rett tid.

§6. KONTINGENTER, O.L.
a) De forskjellige kontingenter for utøvende og ikke utøvende medlemmer, leier og avgifter fastsettes av årsmøtet.

b) Kontingenter, leier og avgifter deles i to terminer som forfaller til betaling i september og februar med ca 50% a konto i september og avregning i februar.

§7. ARBEID I KORPSET
a) Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for vanlige ferier.

b) Korpsets opplæringsvirksomhet kan deles i flere opplæringsgrupper etter behov. Alle er organisasjonsmessig likeverdige medlemmer av Korpset, uansett opplæringsgruppe, og ingen kan fratas medlemsskapet på grunn av manglende kvalifikasjoner så sant vedtektene ellers er overholdt. Opprykk fra en korpsenhet til en annen avgjøres av at musikanten har de nødvendige kvalifikasjoner. Aspirantene regnes som utøvende medlemmer.

c) Korpset skal ha en tillitsvalgtordning. Reglene for ordningen fastsettes av styret.

d) Private instrumenter kan brukes etter tillatelse fra styret i samarbeid med dirigent.

e) Foreldre/foresatte til utøvende medlemmer har plikt til å delta i:
– den virksomhet som er nødvendig for å sørge for det økonomiske grunnlag for korpsets drift, og
– praktiske aktiviteter for gjennomføring av korpsets terminliste.

f) Medlems- og foreldremøter avholdes etter behov.

§8. DIRIGENTER/INSTRUKTØRER
Korpsets styre tilsetter musikalsk leder/hoveddirigent, dirigenter og de øvrige instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMFs retningslinjer. Det skal foreligge instruks for musikalsk leder, dirigenter og instruktører.

§9. STYRE OG ADMINISTRASJON
a)
Korpset ledes til daglig av et styre bestående av :
Leder
2 Nestledere
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Tillitsvalgt musikant
Tillitsvalgt musikant møter som observatør med tale- og forslagsrett.

b) Det opprettes 3 utvalg til korpsets administrasjon:
Økonomiutvalg, Arrangementsutvalg og Utstyrsutvalg
Arrangementsutvalget består av 3 foreldre/foresatte og 2 musikanter
De andre utvalgene består av 4 medlemmer:
3 foreldre/foresatte og 1 musikant.
Lederne for hvert utvalg er samtidig varamedlemmer til styret i denne prioriterte rekkefølge:
Varamedlem: Leder Økonomiutvalget
Varamedlem: Leder Arrangementsutvalget
Varamedlem: Leder Utstyrsutvalget.
Varamedlemmene innkalles til styremøtene etter behov.
Styret fastsetter instruks for utvalgene.

c) Styremøter avholdes så ofte som nødvendig, men minst en gang i måneden. Korpsets musikalske leder innkalles til styremøtene uten stemmerett.

d) Styret er vedtaksdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.
Ved stemmelikhet gis fungerende leder dobbelstemme.

e) I tillegg til utvalgene nevnt under punkt b) har styret anledning til å oppnevne komiteer og grupper etter behov. De oppnevnte komiteer/grupper underlegges et av utvalgene.

§10. ÅRSMØTET
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Alle medlemmer innkalles til årsmøte som holdes hvert år innen utgangen av mars måned med minst 2 ukers varsel.
På årsmøtet deltar, i tillegg til kopsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
– Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale, forslags og stemmerett.
– En foresatt for hvert medlem over 15 år.
– Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Følgende har tale- og forslagsrett:
– Medlemmer som ikke har fylt 15 år.

Følgende har talerett:
– Representanter fra NMF

Saklisten skal inneholde følgende punkter:
a) Konstituering
b) Årsmelding
c) Revidert regnskap
d) Kontingenter for utøvende og ikke utøvende medlemmer
e) Budsjett for kommende år
f) Saker som legges fram av styret
g) Innkomne forslag, innsendingsfrist 1 uke.
h) Valg av :
Leder, 2 Nestledere, Sekretær, Kasserer, 2 Styremedlemmer, Varamedlemmer som nevnt under 9 b),
2 revisorer og Valgkomité (4 medlemmer)

Leder, revisorer og valgkomité velges for ett år, de øvrige fem styremedlemmer for to år og slik at to velges når de to andre ikke er på valg. De tre varamedlemmene velges for 2 år.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Godkjent årsmelding og regnskap sendes Lørenskog kommune ved Avdelingsstyret for utdanning og Akershus Krets av NMF etter årsmøtet.

§11. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
Oppløsning kan bare foretas av to på hverandre følgende årsmøter og må ha minst 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller korpsets eiendeler Lørenskog kommune, ved Avdelingsstyret for utdanning. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Akershus senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§12. VEDTEKTSENDRING
Endring av disse vedtektene kan bare fattes på ordinært årsmøte og med 2/3 flertall. Alle vedtektsendringer må dessuten godkjennes av Lørenskog kommune ved Avdelingsstyret for utdanning og NMF for å være gyldige.

Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet den 30. november 1998, med endringer vedtatt på årsmøtet 23. september 2002, september 2008 og september 2010.